Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Training For Warriors BV ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Training For Warriors BV en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

PRIVACYVERKLARING
TRAINING FOR WARRIORS BEERSE hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je

persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

TRAINING FOR WARRIORS BEERSE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1. Algemeen

 • ? je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • ? de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Zo worden je ras, geslacht, gewicht, lengte, vetpercentage ,verwerkt voor het opstellen van een gepersonaliseerd fitnessschema. Ook worden de resultaten van je trainingen binnen TRAINING FOR WARRIORS BEERSE opgeslagen teneinde de evolutie van je conditie vast te stellen en desgevallend je fitnessschema aan te passen

 • ? je om je uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • ? passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • ? geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; in die zin geven wij de gegevens, voor deze doeleinden, door aan de overkoepelende organisatie (www.traininforwarriors.com), die ons opvolgt

  Als TRAINING FOR WARRIORS BEERSE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  TRAINING FOR WARRIORS BEERSE

  Adres: Lindenlaan 3, 2340 Beerse Emailadres: info@tfwbeerse.com Telefoon: 0495/25 34 96

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door TRAINING FOR WARRIORS BEERSE verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden:

 • ? Om een account aan te maken en de persoonlijke progressie op te volgen

 • ? Om een abonnement TRAINING FOR WARRIORS BEERSE op te maken (uitvoering overeenkomst)

 • ? Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

 • ? Het bekomen van subsidie?ring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • ? Voor de verwerking i.f.v. verzekering, vorming van leden, het indelen van leden in categoriee?n en groepen

 • ? Voor de domicilie?ring voor de betaling van het abonnement

 • ? Het beheren van sociale media: sfeerfoto’s, gerichte foto’s

 • ? Het beheren van de fitnesswebsite

 • ? Vragen of aanvragen te doen via de contactformulieren

 • ? Het afhandelen van bestellingen die je bij TRAINING FOR WARRIORS BEERSE hebt besteld

 • ? De aankopen af te handelen

 • ? De credits te registreren

 • ? Het versturen van reclame, het aanbieden van nieuwe producten of diensten. Je kun op ieder moment

  bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldlink gebruiken. Via je account kun je dat ook doorgeven.

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, facturatieadres

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gewicht, lengte,

  vetpercentage, nickname

 • Betalingsgegevens, naw-gegevens

 • De informatie van uw bank en van je creditcardmaatschappij

 • Gegevens van derden: naam, telefoonnummer, e-mail adres

 • Beeldmateriaal: (digitale) foto’s, filmpje

 • Technische gegevens waaronder het internet protocol (IP) adres, je inloggegevens, browsertype en -versie,

  tijdzone en locatie, types en versies van je browser plug-in, je operating system en platform en de andere technologie op de toestellen die je gebruikt om onze website te bezoeken. We kunnen ook technische gegevens van je ontvangen als je andere websites bezoekt met gebruik van onze cookies. Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanddelen waar we informatie kunnen in opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zijn zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen. Jouw webbrowser laat je evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • ? Rob Broeckx, eigenaar van en head coach van Training for Warriors Beerse

 • ? Bestuursleden van de fitnessclub

 • ? Trainers van de fitnessclub

  De gegevens kunnen eveneens door jezelf via het portaal worden gewijzigd.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verwerken van het lidmaatschap

 • het opstellen van trainingschema’s

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • het verzenden / leveren van het bestellingen

  Wij delen gegevens met:

 • ? leden

 • ? (externe) trainers

 • ? sponsor

 • ? overheid (stad/gemeente/politie) gerecht

 • ? publiek (publicatie in infoboekje, clubblad, internet, facebook)

 • ? onze overkoepelende organisatie (www.traininforwarriors.com)

 • ? Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

TRAINING FOR WARRIORS BEERSE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk na het laatste gebruik.

? Persoonsgegevens voor ledenadministratie, worden 1 jaar bijgehouden tot het einde van de samenwerking3

8.

Gegevens voor verzekeringsdossiers worden intern 1 jaar bijgehouden. Dit om de opvolging nog tot een jaar te verzekeren
Beeldmateriaal wordt bewaard tot 1 jaar na het laatste gebruik

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • ? Alle personen die namens TRAINING FOR WARRIORS BEERSE van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • ? Enkel bevoegde personen mogen/kunnen de gegevens verwerken;

 • ? We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • ? We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • ? We hanteren de standaardmaatregelen;

 • ? Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische

  incidenten;

 • ? We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • ? Onze medewerkers zijn gei?nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door e?e?n van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring

TRAINING FOR WARRIORS BEERSE kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 29 januari 2020.