Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Training For Warriors BV ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Training For Warriors BV en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE BV: met maatschappelijke zetel te Lindenlaan 3, 2340 te beerse, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0727883347., BTW nr. BE0727883347, telefoonnummer 0495/25 34 96, email adres rob@tfwbeerse.com.

1.2. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. In het geval van een rechtspersoon, de natuurlijke perso(o)n(en) die deelnemen aan de sportlessen

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TRAINING FOR WARRIORS BEERSE en het Lid op basis waarvan er deelgenomen wordt aan de lessen van TRAINING FOR WARRIORS BEERSE.

1.4. Persoonlijk account: digitale lidkaart met abonnement en credits, te downloaden via de clubapp “sportbit” in deGoogle Play Store of de Apple App Store.

2. Algemeen

2.1 Op alle door TRAINING FOR WARRIORS BEERSE gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is en het Lid zich heeft geadministreerd. De Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn aldus bevoegd voor TRAINING FOR WARRIORS BEERSE.

2.2. Voor houders van een persoonlijk account (Lid) is de trainingsruimte van TRAINING FOR WARRIORS BEERSE toegankelijk, op al de voorziene lesuren te bezichtigen in het lesrooster.

2.3. Met het afsluiten van uw eerste abonnement dient u een persoonlijk account, dat uw digitale gegevens bevat, aan te kopen. Dit account laat ons toe uw bezoeken te registreren en indien nodig na te trekken.

2.4. Het Lid mag gebruik maken van de vestiging TRAINING FOR WARRIORS BEERSE volgens aanschaf van deabonnementsformule en de credits op de “sportbit” app.

2.5. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de vestiging aan de hand van een geldig persoonlijk account.

2.6. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.7. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE is gerechtigd om op eender welk tijdstip een identificatie van het Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met het persoonlijk account binnenkomt inderdaad Lid is en het persoonlijk account bij de persoon behoort die het lidmaatschap is aangegaan.

2.8. Uw persoonlijk account is strikt persoonlijk en mag in geen enkel geval aan derden worden doorgegeven of uitgeleend. Het verstrekken van de toegang aan derden is strikt verboden. Het niet naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot het ongeldig maken van het persoonlijk account en de nietigverklaring van het abonnement, zonder terugstorten van het abonnementsgeld.

2.9. Elk abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

3. Overeenkomst

3.1. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen.

4. Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen altijd aan op de dag van inschrijving.

4.2. Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten, die deel uitmaken van TRAINING FOR WARRIORS BEERSE waarvoor hij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

4.3. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen bij TRAINING FOR WARRIORS BEERSE trainen indien zij in het bezit zijn van een geldig TRAINING FOR WARRIORS BEERSE persoonlijk account. Zij krijgen echter uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 18 jaar of ouder die ook in het bezit is van een geldige persoonlijk account en onder periodieke begeleiding van een TRAINING FOR WARRIORS BEERSE Personal Trainer, traint. Aanmelding voor het lidmaatschap en ondertekening van de overeenkomst dient door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger te geschieden.

4.4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsaccount. Gebruik een lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

4.5. Het Lid dient in de sportruimtes te allen tijde correcte sportkleding te gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken.

4.6. Het Lid kan zijn lidmaatschap bee?indigen door een e-mail te versturen naar info@tfwbeerse.com.

4.7. Het lidmaatschap kan worden bee?indigd per de datum waarop het lidmaatschap /abonnement afloopt, met in achtneming van art 4.1.

4.8. De opzeggingstermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 4.1.

4.9. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te bee?indigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

5. Lidmaatschapsgelden

5.1. Er kan cash betaald worden of via domiciliering SEPA. Derhalve bent u gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan TRAINING FOR WARRIORS BEERSE gemachtigd is te incasseren. Er wordt geen gespreide betaling toegelaten.

5.2. In de regel wordt de einddatum van een abonnement niet aangepast. Bij langdurige lichamelijke onbekwaamheid kunnen eventueel uitzonderingen gemaakt worden. Dit zal geval per geval bekeken worden. Een abonnement wordt nooit terugbetaald.

5.3. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt 2,50 EUR administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de 15 dagen voldaan zijn, wordt het Lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.

5.4 Indien TRAINING FOR WARRIORS BEERSE dient over te gaan tot invordering van haar vordering op het Lid, is het Lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (10% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar (berekend van dag tot dag) verschuldigd.

6. Privacy

6.1. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

6.2. De Privacy verklaring maakt integraal deel uit van de overeenkomst gesloten met TRAINING FOR WARRIORS BEERSE.

7. Lidkaart

  1. 7.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, toegang tot het persoonlijk account.

  2. 7.2. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het persoonlijk account.

  3. 7.3. Het persoonlijk account is te allen tijde niet overdraagbaar.

  4. 7.4. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE is bevoegd om bij misbruik van dit persoonlijk account het Lid de toegang

te ontzeggen.

8. Openingstijden

8.1. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE is bevoegd om vestigingen geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde vestiging kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkzaamheden te sluiten.

8.3. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE behoudt zich het recht voor om de openingsuren, plaats, programma’s tewijzigen in functie van de noodwendigheden van de bedrijvigheid en de leden. Hiervan wordt het Lid tijdig op de hoogte gebracht.

9. Personal Training

9.1 TRAINING FOR WARRIORS BEERSE kan zogenaamde Personal Trainers aanbieden die tegen aanvullende betaling prive? begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Het Lid is er zich van bewust dat de TRAINING FOR WARRIORS BEERSE een onbewaakte ruimte is waar het Lid volledig op eigen verantwoordelijkheid gebruik van maakt. Elk Lid verklaart zich in goede fysieke toestand te bevinden om actieve en passieve fysieke inspanningen zonder lichamelijke schade uit te oefenen.

10.2. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materie?le schade, opgelopen ten gevolge van een onoordeelkundig gebruik van toestellen of apparaten die door TRAINING FOR WARRIORS BEERSE of door derde persoon ter beschikking gesteld werden. Het Lid wordt verondersteld bij het gebruik van apparaten zich te informeren over het oordeelkundig gebruik ervan, en dit bij de door TRAINING FOR WARRIORS BEERSE erkende personen, wanneer het gebruik ervan gevaar kan inhouden.

10.3. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Er is geen speciale verzekering afgesloten voor de gebruikers van de trainingsruimte. Eventuele bijkomende verzekeringen dienen persoonlijk te worden afgesloten. Noch TRAINING FOR WARRIORS BEERSE, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorwerpen die door leden zijn meegebracht en onderdeel vormen van diefstal of beschadiging.

11. Huishoudelijk reglement

11.1. Het Lid is bekend met de door TRAINING FOR WARRIORS BEERSE gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn geplaatst in een fotokader naast de deur van de ingang van de vestiging. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. Elk Lid dient zich tegenover andere leden op faire en sportieve wijze te gedragen en te verzaken aan alles wat de orde en de rust in de organisatie van TRAINING FOR WARRIORS BEERSE verstoort, alsook de aanwijzingen van TRAINING FOR WARRIORS BEERSE te respecteren. Alle gebruikers worden geacht de ruimte en het aanwezige materiaal te beheren als een goed huisvader. (Een medewerker van) TRAINING FOR WARRIORS BEERSE kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

11.3. Het Lid aanvaardt zich te houden aan het huishoudelijk reglement. TRAINING FOR WARRIORS BEERSE behoudt zich het recht voor om te allen tijde het huishoudelijk reglement alsook de diensten en productaanbod aan te passen wanneer dit wenselijk geacht wordt. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement houdt TRAINING FOR WARRIORS BEERSE zich het recht voor het abonnement e?e?nzijdig te verbreken zonder enige vorm van schadevergoeding.

12. Slotbepaling

12.1. Overeenkomsten tussen het Lid en TRAINING FOR WARRIORS BEERSE kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

12.2. Wanneer e?e?n van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

12.3. Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail (info@tfwbeerse.com) ingediend worden.

12.4. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afd. Turnhout zijn bevoegd en het Belgische recht is van toepassing op enig geschil voortspruitende uit deze overeenkomst.